กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการจัดอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชน(ฟุตซอล) รุ่นที่ 1กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการจัดอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชน(ฟุตซอล) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม