กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 4 หลักสูตรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรและยาดมสมุนไพรกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 หลักสูตรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรและยาดมสมุนไพร เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลบางเสาธงได้มีความรู้และวิธีการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรและยาดมสมุนไพร ซึ่งสามารถทำไว้ใช้ในครอบครัวเป็นของที่ระลึกและฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ สามารถทำต่อยอดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไป โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (ชั้น 3)