กิจกรรม อบต.บางเสาธง

​โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 3 หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ในตำบลบางเสาธงได้มีความรู้ในการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ ซึ่งสามารถทำไว้ใส่ของเอนกประสงค์ เป็นของที่ระลึก และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ สามารถทำต่อยอกจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (ชั้น 3) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน