กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 2 หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดบัวโรย หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการเพื่อสร้างเครือข่ายมัคคุเทศก์น้อยรักถิ่นเกิดให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ในการแนะนำและประชาสัมพันธ์ชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไป ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 56 คน