กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการฝึกอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการ “ฝึกอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย มีภูมิคุ้มกันสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องเพศได้อย่างปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและป้องกันการติดโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์