กิจกรรม อบต.บางเสาธง

งานวันปิยะ มหาราช 23 ตุลาคม 2551นายเกษม  แซ่ลี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  23 ตุลาคม  2551  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน

ตำบลบางเสาธง (อาคารเก่า)