กิจกรรม อบต.บางเสาธง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรมการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับพุทธศาสนสถานเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรมการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับพุทธศาสนสถานในเขตพื้นที่บางเสาธงได้แก่ วัดบัวโรย วัดเสาธงกลาง และวัดศิริเสาธง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)