กิจกรรม อบต.บางเสาธง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาด แก่สถานศึกษากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาด แก่สถานศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนว 5 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2564