กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปี 2562กองสวัสดิการสังคม อบต.บางเสาธง ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเสาธง ได้ดำเนินโครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7

  • วัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุยากไร้ในชุมชนของเรา โดยการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ก่อนนำไปทิ้ง แล้วนำไปใส่ตะแกรงรับบริจาคที่ติดตั้งไว้ในจุดต่างๆภายในชุมชน และนำรายได้จากการขยะรีไซเคิลไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็น นำไปมอบให้ผู้ยากไร้ในชุมชน ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี
  • โดยในปีนี้ได้มีสถานประกอบการเข้าร่วมเพิ่มหลายแห่ง ทั้งที่นำตะแกรงรับบริจาคขยะรีไซเคิลไปติดตั้งในพื้นที่ของบริษัทเพื่อให้พนักงานร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล หรือบริจาคถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้โดยตรง
  • ในปีนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุยากไร้ จำนวน 30 ราย ผู้พิการยากไร้ จำนวน 33 ราย รวมผู้ยากไร้ที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 63 ราย