กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางเสาธง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมค่านิยมใหม่กับเด็กและเยาวชน ให้รู้จักรักและเห็นคุณค่าของตัวเอง มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จัดขึ้น ณ ณ วัดบัวโรย หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน