กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการแบ่งปันความอบอุ่นสู่แม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการแบ่งปันความอบอุ่นสู่แม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเดือนสิงหาคม โดยดำเนินการมอบขวดนม และใช้จำเป็นให้แก่แม่และเด็ก หรือผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนยากจนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน 30 ครัวเรือน