กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการขยะสะสมบุญลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2563กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการขยะสะสมบุญลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2563 โดยดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ณ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 – 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนทำให้เกิดชุมชนเกื้อกูล อีกทั้งทำให้ผู้ยากไร้ในชุมชนมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในการดำเนินการได้มีประชาชน สถานประกอบการ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ และได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ภายในพื้นที่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม จำนวน 70 คน และครั้งที่ 2 เดือนกันยายน จำนวน 47 คน