กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563