กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า เฉลิมพระเกียรติกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ "ผู้สูงวัยสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรม ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน เกิดการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน ได้รับความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคต่างๆได้ล่วงหน้า ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน