กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการพลังสตรีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพลังสตรีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำประโยชน์เพื่อชุมชน รู้จักการเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม โดยการรวมกลุ่มกันทำความสะอาด กวาดลานรอบบริเวณวัด ถูศาลา ขัดห้องน้ำ เก็บขยะรอบๆบริเวณวัดเสาธงนอก เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดเสาธงนอก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ