กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการเด็กดีมีเงินออมกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเด็กดีมีเงินออม เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องความสำคัญของการออมเงิน เทคนิคการออมเงิน และปลูกฝังให้เด็กเห็นประโยชน์ของการออมเงิน สร้างนิสัยรักการออม โดยมีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ประดิษฐ์กระปุกออมสินด้วยตนเอง เป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้เริ่มต้นการออมเงิน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเสาธงนอก มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน