กิจกรรม อบต.บางเสาธง

การ ศึกษาดูงานของนักศึกษาเจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่น 28นางสุชาดา  หงษ์จร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  ต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการบริหารงานด้านการเงินให้แก่นักศึกษาเจ้า หน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  รุ่น  28  ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำนวน  75  ราย  ในวันที่  6  ตุลาคม 2551  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล  ชั้น  3