กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการปลูกพืชแบบอินทรีย์และชีวภาพสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการปลูกพืชแบบอินทรีย์ และชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรของตำบลบางเสาธงได้มีความรู้และนำมาพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรมีอาชีพทางเลือกใหม่ โดยพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานการปลูกมะม่วงแบบอินทรีย์และชีวภาพ ปลอดสารพิษ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งออกมะม่วงโป่งตาลอง เขาใหญ่ และการทำเกษตรและกสิกรรมเชิงท่องเที่ยว ณ พาโนรามา ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562