กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการรวมใจรักษ์น้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรวมใจรักษ์น้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลอง เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ภายในชุมชนทำให้แหล่งน้ำ ลำคลอง ภายในชุมชนสะอาด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และมีการพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ำในคลองต่อไป