กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการอบรมเชิงสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและหน้าที่ของพลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขวันที่ 6 มี.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ในโครงการอบรมเชิงสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและหน้าที่ของพลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักหน้าที่พลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเสริมสร้างความความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เคารพซึ่งกันและกันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสามัคคีปรองดอง