คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กิจกรรม อบต.บางเสาธง
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำสุขภาพชุมชน จำนวน 50 คน เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมฐานการเรียนรู้สุขภาพ เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้นำสุขภาพชุมชน และนำความรู้ที่ได้รับออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการสอบถามความเป็นอยู่ สภาพจิตใจ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็กแรกเกิด เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้บุคคลเหล่านั้น มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีต่อไป

อ่าน 19 ครั้ง   โพสเมื่อ : 11/05/2018 07:28