คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กิจกรรม อบต.บางเสาธง
โครงการอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด (ฟุตซอล)
กองการศึกษาฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬา จึงได้จัดโครงการอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด (ฟุตซอล) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วิธีการเล่น และกฎกติกามารยาท ทักษะที่ถูกต้องจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง รู้จักป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนรู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สมควรแก่วัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นมิตรในสังคม

อ่าน 16 ครั้ง   โพสเมื่อ : 07/05/2018 11:18