คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กิจกรรม อบต.บางเสาธง
โครงการผู้สูงอายุบางเสาธง สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางเสาธง ได้จัดโครงการผู้สูงอายุบางเสาธง สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน โดยจัดโครงการนี้เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมฐานการเรียนรู้สุขภาพเพื่อคัดกรองสุขภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพของตนเบื้องต้นได้ และส่งเสริมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ

อ่าน 16 ครั้ง   โพสเมื่อ : 02/05/2018 11:16