คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กิจกรรม อบต.บางเสาธง
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 1
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จัดโดย อบต.บางเสาธง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ วัดเสาธงนอก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมด้วยอำเภอบางเสาธง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.บางเสาธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ สภ.บางเสาธง และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และเก็บขยะบริเวณวัดเสาธงนอก เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น

อ่าน 23 ครั้ง   โพสเมื่อ : 24/04/2018 11:15