คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กิจกรรม อบต.บางเสาธง
รณรงค์ลดการเผาวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ
เนื่องจากปัญหาหมอกควันจากการเผาฟาง ตอซังข้าว กิ่งไม้ ใบหญ้า วัชพืช และวัสดุการเกษตรต่างๆ รวมทั้งการเผาขยะมูลฝอย ซึ่งในแต่ละปีได้สร้างความเสียหายต่อสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศและทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มมากขึ้น อบต.บางเสาธง จึงขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนทุกท่าน งดเผาฟางข้าว กิ่งไม้ ใบหญ้า ขยะมูลฝอย และวัสดุทางเกษตรต่างๆดังกล่าวข้างต้น         เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ อีกทั้งยังเป็นการลดมลพิษทางอากาศได้อีกทางด้วย

อ่าน 18 ครั้ง   โพสเมื่อ : 18/04/2018 10:32