คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กิจกรรม อบต.บางเสาธง
พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันที่ 10 เมษายน 2561 อบต.บางเสาธง ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง นางสาวสุชาดา หงษ์จร ปลัด อบต.บางเสาธง และนายสุเมธ เรืองเดช เลขานุการนายก อบต.บางเสาธง เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 นำโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.บางเสาธง ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

อ่าน 13 ครั้ง   โพสเมื่อ : 11/04/2018 09:58