คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กิจกรรม อบต.บางเสาธง
โครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการ
กองสวัสดิการสังคม อบต.บางเสาธง ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนบางเสาธง จัดโครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการขยะรีไซเคิลแลกบุญเพื่อคนพิการ โดยการจัดทำกล่องเหล็กตะแกรงรองรับขยะ จำนวน 17 กล่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับขยะทั้ง 17 หมู่ แล้วนำไปติดตั้งตามแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด ตลาด สถานประกอบการ หมู่บ้าน ร้านค้า ฯลฯ ให้ประชาชนร่วมกันทำบุญบริจาคขยะเพื่อช่วยเหลือคนพิการยากไร้ในตำบลบางเสาธงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรายได้จากการจำหน่ายขยะทั้งหมดจะนำมาซื้อของอุปโภค บริโภคให้กับคนพิการยากไร้ในตำบลบางเสาธงต่อไป โดยมีนายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธงนำทีมลงพื้นที่ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 8 และ 11 ก.ย.60 ที่ผ่านมา

อ่าน 129 ครั้ง   โพสเมื่อ : 20/10/2017 07:39