กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการให้ความรู้แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายและสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกันยายน 2564 โดยแจกจ่ายคู่มือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ประชาชนผู้สูงอายุ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สามารถสังเกตอาการการติดเชื้อและวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสไม่ให้แพร่สู่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกวิธี และให้ผู้สูงอายุได้รู้จักการดูแลตนเองไม่ให้เกิดความเครียดในระหว่างการเก็บตัวอยู่กับบ้านและห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19

โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

​กองสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนนำผลผลิตของตนเองมาจำหน่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคมีตลาดซื้อขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในวันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานวัดเสาธงกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 ร้านค้า

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในตำบลบางเสาธงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น เป็นการกระตุ้นยอดขายสินค้า เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของตำบลบางเสาธงให้กับประชาชนในตำบล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในตำบลบางเสาธงได้รับการแนะนำการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปและรู้จักการวางแผนการดำเนินงาน การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนในตำบลบางเสาธงมีการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์สินค้า การพัฒนาแปรรูปสินค้า การเพิ่มมูลค่าสินค้า การตลาด ด้านการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้ประชาชนในตำบลบางเสาธงรู้ถึงปัญหาและสาเหตุในการผลิตสินค้าการจำหน่ายและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ประชาชนในตำบลบางเสาธงได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายหลังการประชุม ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน

โครงการส่งเสริมหาช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมหาช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนำผลผลิตของตนมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อประชาชนมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าตามเทศกาลงานประจำปีตามที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ผลิต ทำการซื้อขายโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

โครงการเด็กเยาวชนอาสาจราจร ประจำปี พ.ศ.2565

กองสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเด็กเยาวชนอาสาจราจร ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย สามารถเป็นเยาวชนอาสาจราจรในพื้นที่ของโรงเรียน เป็นเครือข่่ายในการให้คำแนะนำ ตักเตือนหากพบเห็นเด็กเยาวชนที่มีพฤติกรรมการขับขี่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตและสามารถลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างตรงจุด ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 น.ณ วัดเสาธงกลาง หมู่ที่9 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน

โครงการเด็กดีมีเงินออม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเด็กดีมีเงินออม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญของการออมเงิน เทคนิคการออมเงิน พร้อมทั้งปลูกฝังให้เด็กเห็นประโยชน์ของการออม สร้างนิสัยรักการออม รวมทั้งให้เด็กได้ประดิษฐ์กระปุกออมสินสำหรับการออมเงินด้วยตนเอง และกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ริเริ่มการออมเงิน ในวันศุกร์ ที่18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 ณ วัดเสาธงกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 40คน

โครงการครอบครัวคุณธรรม (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ประจำปี 2565

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการครอบครัวคุณธรรม (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเสาธงกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มุ่งส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเกิดความเข้มแข็งและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกในครอบครัวได้ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา และเกิดการซึมซับปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่บุตรหลาน จากการให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้กิจกรรมทางศาสนาเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน เช่น การร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 2 หลักสูตรการสานกระเป๋าพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 2 หลักสูตรการสานกระเป๋าพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ให้แกประชาชนในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ลดการว่างงานให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 1หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 1หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ให้แก่ประชาชนในการพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนมีช่องทางการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น และลดปัญหาการว่างงานให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ ในวันศุกร์ที่21มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30น.ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ม.2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน