กิจกรรม อบต.บางเสาธง

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

​“วันเด็กแห่งชาติ” ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย โดยกำหนดให้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญ วันเด็กปี 2562 ไว้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสาระความรู้ ความสนุกสนาน มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถของแต่ละคนแล้ว ภายในงานยังมีซุ้มเกมส์อีกมากมายที่มอบความสนุกสนานให้กับน้องๆ เยาวชน สร้างความเพลิดเพลินและเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับเด็กและเยาวชน ทำให้มีพลังความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ เสริมทักษะการเรียนรู้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและเป็นกำลังนำพาชาติให้เจริญต่อไป และ อบต.บางเสาธง ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ให้สำเร็จลุล่วง สวยงาม และผ่านไปด้วยดี

โครงการชุมชนบางเสาธงเข้าใจเอดส์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการชุมชนบางเสาธงเข้าใจเอดส์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันโรคเอดส์ให้แก่ประชาชน จำนวน 50 คน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ ตลอดจนการเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างปกติสุข

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลบางเสาธง ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บางเสาธง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม โดยการส่งเสริมด้านกีฬาและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลบางเสาธง ส่งเสริมสุขภาพอนามัยขึ้น เพื่อตอบสนองแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กผ่านกิจกรรมการเล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสภาพจริงและมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยจัดโครงการนี้ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

บริษัท ไทยสวีดิชย์ แอสแซมบลีย์ มอบเครื่องอุปโภคโครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 อบต.บางเสาธง ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภคสำหรับนำไปมอบให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ณ ห้องประชุม UD Visitor Center บริษัท ไทยสวีดิชย์ แอสแซมบลีย์ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 30 ชุด และทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งตะแกรงรับบริจาคขยะรีไซเคิลในบริเวณสถานประกอบการ จำนวน 2 จุด สำหรับโครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ เพื่อให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ยากไร้ และนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล ไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคหรือของใช้ที่จำเป็นมอบให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ต่อไป

โครงการถนนสวย ด้วยชาวบางเสาธง เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

สำนักงานปลัด อบต.บางเสาธง จัดทำโครงการถนนสวย ด้วยชาวบางเสาธง เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่บริเวณถนนบางนาการ์เด้นท์ ตั้งแต่ปากทางถนนเทพรัตน - สี่แยกเหม่งจ๋าย หมู่ที่ 7 ระยะทาง 700 เมตร ซึ่งมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น จัดตกแต่งเฟื่องฟ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ เก็บกวาดขยะทางเดินเท้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช ทาสีม้านั่ง สร้างสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ บริเวณถนนบางนาการ์เด้นท์ ให้เกิดความร่มรื่น สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรไป - มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้กับประชาชน

โครงการชวนหนูเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโครงการชวนหนูเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางเสาธง ทั้ง 5 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางเสาธง ทั้ง 5 แห่ง โดยจัดกิจกรรมฝึกสอนศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ และได้รับความสนใจจากเด็กผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี ทำให้เด็กได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆกับเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เห็นคุณค่าของศิลปะแม่ไม้มวยไทย ร่วมอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

โครงการประชาชนร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชาชนร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยจัดอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ผู้นำสุขภาพชุมชนและฝึกปฏิบัติในการวัดความดันและตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อออกรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต.บางเสาธง ทั้ง 17 หมู่บ้าน

โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจโรคเอดส์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจโรคเอดส์ โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคเอดส์ ให้แก่เยาวชนช่วงอายุ 13 – 15 ปี จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนใน ตำบลบางเสาธง มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง และส่งผลให้เยาวชนเกิด ความตระหนักโดยการลด ละ เลิก พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์

กิจกรรมปันยิ้ม อิ่มท้อง พี่ร้อง น้องเต้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโครงการบางกอกฟรีเทรคโซน BFTZ ได้จัดกิจกรรม "ปันยิ้ม อิ่มท้อง พี่ร้อง น้องเต้น" ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ รับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งพิธีมอบอุปกรณ์ห้องสมุดและห้องพยาบาล เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐ

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและบริการความรู้ด้านกฎหมายและคดีแก่บุคลากร "การป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ"

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2561 นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง และ นายพงษ์ศักดิ์ รำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 โดยมีนางสาวสุชาดา หงษ์จร ปลัด อบต.บางเสาธง และนางสาวกานดา บัวแย้ม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการเป็นพยาน เมื่อลงนามแล้วเสร็จ นายพงษ์ศักดิ์ รำไพ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐแก่บุคลากร อบต.บางเสาธง