กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน หรือด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2565

(15 - 19 ก.ย. 65) ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม อบต.บางเสาธง จัดโครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน หรือด้อยโอกาส ตามโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง

โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะให้กับผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2565

(13 ก.ย. 65) สำนักปลัดจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธงชั้น 3

ร่วมด้วยช่วยกัน เร่งเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

( 10 - 11 ก.ย. 65 ) นายกเกษม แซ่ลี้ นายก อบต. บางเสาธง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมในเเต่ละพื้นที่อีกครั้ง พร้อมด้วย นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต. เเละนายกฤษณะ อยู่สุข รองปลัด อบต.บางเสาธง ช่วยเข้าแก้ปัญหาการระบายน้ำ และรับฟังความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย พร้อมเร่งเเก้ไขให้ได้โดยเร็วที่สุด

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปีงบประมาณ 2565

(5 ก.ย. 65) อบต.บางเสาธงจัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3 โดยมีเด็กเเละเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ปีงบประมาณ 2565

​(31 ส.ค. 65) ที่ผ่านมา อบต.บางเสาธง ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน "Zero Waste" ปีงบประมาณ 2565

(31 ส.ค. 65) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.บางเสาธง จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

โครงการพลังสตรีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2565

​(30 ส.ค.65) กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการพลังสตรีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม โดยนำกลุ่มสตรีจำนวน 20 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ณ วัดเสาธงนอก หมู่ที่ 6

โครงการบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชน ปีงบประมาณ 2565

​(29 ส.ค.65) กองสวัสดิการสังคมร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร จัดโครงการบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบต.บางเสาธง ​เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่ชุมชน

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนบ้านธูปหอมสมุนไพรและการทำผ้ามัดย้อม ปีงบประมาณ 2565

(25 ส.ค.65) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนบ้านธูปหอมสมุนไพรและการทำผ้ามัดย้อม ณ บ้านธูปหอมสมุนไพร ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสังเกต สำรวจ และทำกิจกรรมด้วยความสนใจ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 5 หลักสูตรคหกรรมผลิตภัณฑ์ในชุมชน ปีงบประมาณ 2565

​(24 ส.ค.65) กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 5 หลักสูตรคหกรรมผลิตภัณฑ์ในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบต.บางเสาธง พื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ให้แก่คนในชุมชนในการพัฒนาอาชีพ และมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น