กิจกรรม อบต.บางเสาธง

บริษัท ไทยสวีดิชย์ แอสแซมบลีย์ มอบเครื่องอุปโภคโครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 อบต.บางเสาธง ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภคสำหรับนำไปมอบให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ณ ห้องประชุม UD Visitor Center บริษัท ไทยสวีดิชย์ แอสแซมบลีย์ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 30 ชุด และทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งตะแกรงรับบริจาคขยะรีไซเคิลในบริเวณสถานประกอบการ จำนวน 2 จุด สำหรับโครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ เพื่อให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ยากไร้ และนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล ไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคหรือของใช้ที่จำเป็นมอบให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ต่อไป

โครงการถนนสวย ด้วยชาวบางเสาธง เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

สำนักงานปลัด อบต.บางเสาธง จัดทำโครงการถนนสวย ด้วยชาวบางเสาธง เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่บริเวณถนนบางนาการ์เด้นท์ ตั้งแต่ปากทางถนนเทพรัตน - สี่แยกเหม่งจ๋าย หมู่ที่ 7 ระยะทาง 700 เมตร ซึ่งมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น จัดตกแต่งเฟื่องฟ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ เก็บกวาดขยะทางเดินเท้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช ทาสีม้านั่ง สร้างสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ บริเวณถนนบางนาการ์เด้นท์ ให้เกิดความร่มรื่น สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรไป - มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2562 ให้กับประชาชน

โครงการชวนหนูเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโครงการชวนหนูเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางเสาธง ทั้ง 5 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางเสาธง ทั้ง 5 แห่ง โดยจัดกิจกรรมฝึกสอนศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ และได้รับความสนใจจากเด็กผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี ทำให้เด็กได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆกับเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เห็นคุณค่าของศิลปะแม่ไม้มวยไทย ร่วมอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

โครงการประชาชนร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประชาชนร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยจัดอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ผู้นำสุขภาพชุมชนและฝึกปฏิบัติในการวัดความดันและตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อออกรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต.บางเสาธง ทั้ง 17 หมู่บ้าน

โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจโรคเอดส์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจโรคเอดส์ โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคเอดส์ ให้แก่เยาวชนช่วงอายุ 13 – 15 ปี จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนใน ตำบลบางเสาธง มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง และส่งผลให้เยาวชนเกิด ความตระหนักโดยการลด ละ เลิก พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์

กิจกรรมปันยิ้ม อิ่มท้อง พี่ร้อง น้องเต้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโครงการบางกอกฟรีเทรคโซน BFTZ ได้จัดกิจกรรม "ปันยิ้ม อิ่มท้อง พี่ร้อง น้องเต้น" ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ รับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งพิธีมอบอุปกรณ์ห้องสมุดและห้องพยาบาล เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐ

โครงการฝึกอบรม สัมมนาและบริการความรู้ด้านกฎหมายและคดีแก่บุคลากร "การป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ"

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2561 นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง และ นายพงษ์ศักดิ์ รำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 โดยมีนางสาวสุชาดา หงษ์จร ปลัด อบต.บางเสาธง และนางสาวกานดา บัวแย้ม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการเป็นพยาน เมื่อลงนามแล้วเสร็จ นายพงษ์ศักดิ์ รำไพ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐแก่บุคลากร อบต.บางเสาธง

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยะมหาราช)

อบต.บางเสาธง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือปวงชนชาวไทยถวายพระนามแก่พระองค์ว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" โดยร่วมกับส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดพิธีขึ้นทั้งภาคเช้า และภาคค่ำ เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 2 (หลังเก่า)

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

อบต.บางเสาธง จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระเบียบสิ่งของต่างๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์ฯให้มีความสะอาด น่ามอง มีความปลอดภัยแก่น้องๆนักเรียน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 11

อบต.บางเสาธง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 11 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ตัดต้นไม้ เก็บขยะ ทาสีอุปกรณ์สนามกีฬา ลานเอนก รอบบริเวณ อบต.บางเสาธง ให้สะอาด น่ามอง สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาติดต่องานราชการ