กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ในการสัมผัสเรียนรู้จากของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับวัย

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 1

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซีไลฟ์ แบงคอก เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ในการสัมผัสเรียนรู้จากของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับวัย

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 4/2562

อบต.บางเสาธง จัดโครงการจิตอาสา ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมพัฒนาถนนซอย ส.อุดมทรัพย์ โดยมีชาวจิตอาสาร่วมใจกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ถางหญ้า และล้างถนนบริเวณซอย ให้สะอาดน่าใช้ ป้องกันอันตราย ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไปมา

โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรียุคใหม่ (Smart Lady)

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำสตรียุคใหม่ (Smart Lady) เพื่อฝึกอบรมให้สตรีได้มีความรอบรู้เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวม และได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีการประสานงานและการสื่อสารที่ดี สามารถสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานกับกลุ่มต่างๆได้อย่างเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 โดยมีสตรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 อบต.บางเสาธง ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) โดยประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธงได้เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ แนวทางการพัฒนา และความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ให้ทางหน่วยงานได้รับทราบถึงปัญหา สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้ นอกจากนี้กองสวัสดิการสังคม อบต.บางเสาธง ได้มีการแจกสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเสาธง (ออมวันละบาท) อีกด้วย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 โดยจัดฝึกอบรมความรู้ในเรื่องการศึกษาปฐมวัย ในยุค Thailand 4.0 และครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 และได้รับเกียรติจากนางสาวสุชาดา หงษ์จร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนำคณะผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนปลูกปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวางจิตรประไพชาเล่ต์ สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำในเด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำในเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในตำบลบางเสาธงให้รู้จักบทบาทของตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีภาวะผู้นำที่ดี และเป็นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 59 คน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

​“วันเด็กแห่งชาติ” ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย โดยกำหนดให้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญ วันเด็กปี 2562 ไว้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีฯ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสาระความรู้ ความสนุกสนาน มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถของแต่ละคนแล้ว ภายในงานยังมีซุ้มเกมส์อีกมากมายที่มอบความสนุกสนานให้กับน้องๆ เยาวชน สร้างความเพลิดเพลินและเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับเด็กและเยาวชน ทำให้มีพลังความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ เสริมทักษะการเรียนรู้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและเป็นกำลังนำพาชาติให้เจริญต่อไป และ อบต.บางเสาธง ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ให้สำเร็จลุล่วง สวยงาม และผ่านไปด้วยดี

โครงการชุมชนบางเสาธงเข้าใจเอดส์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการชุมชนบางเสาธงเข้าใจเอดส์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันโรคเอดส์ให้แก่ประชาชน จำนวน 50 คน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ ตลอดจนการเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างปกติสุข

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลบางเสาธง ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บางเสาธง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม โดยการส่งเสริมด้านกีฬาและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลบางเสาธง ส่งเสริมสุขภาพอนามัยขึ้น เพื่อตอบสนองแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กผ่านกิจกรรมการเล่น ให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากสภาพจริงและมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยจัดโครงการนี้ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561