กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการอบรมเชิงสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและหน้าที่ของพลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วันที่ 6 มี.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ในโครงการอบรมเชิงสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและหน้าที่ของพลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักหน้าที่พลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเสริมสร้างความความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เคารพซึ่งกันและกันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสามัคคีปรองดอง

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.บางเสาธง ได้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 5/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย โดยมีชาวจิตอาสาร่วมใจกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ถางหญ้า ล้างทำความสะอาดลานเอนกประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดน่าใช้ และเป็นระเบียบเรียบร้อย

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 3

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเสาธง รุ่นที่ 3 (อนุบาล 5 ขวบ) เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พบกับนิทรรศการที่จัดแสดงภายในงาน เวทีแสดงผลงานต่างๆของเด็กๆ สโมสรนักประดิษฐ์ ละครโรงเล็ก สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ ห้องสมุดสร้างสรรค์ และสิ่งต่างๆอีกมากมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เปิดมิติมุมมองอันหลากหลาย สร้างความแปลกใหม่ให้กับเด็กๆ กระตุ้นให้เกิดความสงสัย รู้จักสังเกต รู้จักการสร้างจินตนาการ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง เสริมทักษะกระบวนการคิด พร้อมทั้งความเพลิดเพลินและความสนุกสนานให้กับเด็กๆไปพร้อมๆกัน

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ในการสัมผัสเรียนรู้จากของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับวัย

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 1

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซีไลฟ์ แบงคอก เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ในการสัมผัสเรียนรู้จากของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับวัย

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 4/2562

อบต.บางเสาธง จัดโครงการจิตอาสา ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมพัฒนาถนนซอย ส.อุดมทรัพย์ โดยมีชาวจิตอาสาร่วมใจกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ถางหญ้า และล้างถนนบริเวณซอย ให้สะอาดน่าใช้ ป้องกันอันตราย ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไปมา

โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรียุคใหม่ (Smart Lady)

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำสตรียุคใหม่ (Smart Lady) เพื่อฝึกอบรมให้สตรีได้มีความรอบรู้เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็นต่อส่วนรวม และได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีการประสานงานและการสื่อสารที่ดี สามารถสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานกับกลุ่มต่างๆได้อย่างเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 โดยมีสตรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 อบต.บางเสาธง ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) โดยประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธงได้เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ แนวทางการพัฒนา และความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ให้ทางหน่วยงานได้รับทราบถึงปัญหา สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้ นอกจากนี้กองสวัสดิการสังคม อบต.บางเสาธง ได้มีการแจกสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเสาธง (ออมวันละบาท) อีกด้วย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 โดยจัดฝึกอบรมความรู้ในเรื่องการศึกษาปฐมวัย ในยุค Thailand 4.0 และครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 และได้รับเกียรติจากนางสาวสุชาดา หงษ์จร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนำคณะผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนปลูกปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวางจิตรประไพชาเล่ต์ สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำในเด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำในเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนในตำบลบางเสาธงให้รู้จักบทบาทของตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีภาวะผู้นำที่ดี และเป็นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 59 คน