กิจกรรม อบต.บางเสาธง

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการดำเนินการทั้งหมด ตามแบบรายงานที่เสนอมาพร้อมบันทึกนี้

กิจกรรมการล้างถนนเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำกิจกรรมล้างถนนเพื่อลดปัญหาฝุ่น ลดการฟุ้งกระจาย และเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผู้สัญจรผ่านไปมา

การประหยัดพลังงานภายในองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงได้ตระหนักถึงปัญหาการใช้พลังงาน และการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในองค์การด้านพลังงาน จึงได้จัดทำกิจกรรมประหยัดพลังงานภายในองค์กร และถือปฏิบัติเรื่อยมา

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝุ่น หมอกควันมลพิษ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝุ่น หมอกควันมลพิษ เพื่อความเข้าใจ และป้องกัน แก้ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศภายในชุมชน

การแก้ไขปัญหาร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน เกี่ยวกับสาธารณะและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลบางเสาธง ได้จัดทำช่องทางเพื่อบริการประชาชนในการรับฟังปัญหา การร้องเรียน ร้องทุกข์ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย การตรวจสอบ เพื่อลดการเกิดปัญหาน้ำเสีย ของสถานประกอบการทั้งหมด 36 แห่ง

ฐานข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

ฐานข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จำนวนทั้งหมด 17 แห่ง

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนและผู้นำชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ภายในชุมชน ทำให้แหล่งน้ำ ลำคลอง ภายในชุมชนสะอาด มีการพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

โครงการ “แยกแลกทิชชู่”

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการ "แยก แลก ทิชชู่" ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง โดยมีนายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ประธานในโครงการ นำกระดาษรีไซเคิลขนาด A4 มาแลกเปลี่ยนเป็นทิชชู่ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ที่นำกระดาษมาร่วมโครงการดังกล่าว โดยได้นำกระดาษมาแลกจำนวน 227 กิโลกรัม แลกทิชชู่ได้จำนวน 681 ม้วน

โครงการบางเสาธงร่วมใจ ส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการบางเสาธงร่วมใจ ส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี การนำหลัก 3Rs มาปรับใช้ในพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการจัดการขยะต้นทางและให้จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ จากการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ขยะมูลฝอยที่รถเก็บขนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงนำไปเททิ้งยังบ่อขยะ เพื่อกำจัดนั้นได้แก่ ขยะที่เป็นถุงพลาสติกจำนวนมาก ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ซึ่งขยะเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ตลอดจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน ส่วนขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกบางส่วนมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกสุขลักษณะจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากที่จะควบคุม ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือน คัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และการส่งเสริมการการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน จะทำให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดลงได้แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้จากการคัดแยกของเพื่อนำไปขายและการทำปุ๋ยหมักได้อีกด้วย