กิจกรรม อบต.บางเสาธง

สอบถามเรื่องร้องเรียน

ตามที่บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด ได้สอบถามองคืการบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงได้ตรวจสอบแล้ว ไม่พบการร้องเรียนจากชุมชนภายนอกในด้านสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมิน Clean Food Good Taste

ตามหนังสือบริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ให้เข้าตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร Clean Food Good Taste โดยให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เข้าตรวจประเมินฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าดำเนินการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 พบว่า พบว่าผลการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น ผ่านมาตรฐาน

โครงการบางเสาธงร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบางเสาธงร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน เช่น สาเหตุและอาการของโรคไข้เลือดออก วงจรชีวิตของยุง การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทราบถึงสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก และสร้างเครือข่ายการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับครอบครัว และชุมชนได้ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล บางเสาธง ชั้น 3

โครงการบางเสาธงร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบางเสาธงร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้ และฝึกปฏิบัติในการวัดความดันโลหิตสูงและตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แก่ผู้นำสุขภาพชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ในการเฝ้าระวังคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน สามารถดูแลประชาชนได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการค้นหาโรคก่อนที่จะเกิดความรุนแรง และสามารถให้คำแนะนำการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งลดความเสี่ยงต่อความพิการได้ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3

โครงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อจัดสถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูงตามมาตรการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) (Local Quarantine) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อจัดสถานที่กักกันตัวผู้มีความเสี่ยงสูงตามมาตรการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19) (Local Quarantine) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง โดยจัดหาสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ(Local Quarantine)ที่เหมาะสมภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อ ในพื้นที่ จำนวน 128 คน เนื่องด้วยในพื้นที่ไม่มีสถานที่ทางราชการที่เหมาะสม หากดำเนินการใช้พื้นที่วัด โรงเรียน จะต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค ที่มีแนวทางการดำเนินการและบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น (Local Quarantine) ในส่วนของห้องน้ำ ไม่ควรใช้ร่วมกัน ห้องนอนควรแยกพักเป็นต้น และสถานที่วัด โรงเรียน ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคสู่ชุมชนเพิ่มขึ้น โดยการจัดหาสถานที่(Local Quarantine) ควรเป็นสถานที่ที่เหมาะสมตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 – 29 พฤษภาคม 2564

โครงการฟันดีฟันสวยเคลือบด้วยฟลูออไรด์วานิช ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการฟันดีฟันสวยเคลือบด้วยฟลูออไรด์วานิช ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม 2564 โดยมีกิจกรรมให้สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพใน ช่องปาก การป้องกันฟันผุ การแปรงฟันที่ถูกวิธี ประโยชน์การเคลือบฟลูออไรด์ และการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 350 คน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปาก บริการป้องกันโรคฟันผุ และลดปัญหาฟันผุให้เด็กอายุ 3 – 5 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

โครงการเด็กบางเสาธงเรียนรู้ด้านการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการเด็กบางเสาธงเรียนรู้ด้านการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่เยาวชน จำนวน 30 คน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในชุมชนโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีความปลอดภัยก่อนนำส่งโรงพยาบาล

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีกิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง มีการตั้งจุดฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนหมู่บ้านละ 1 จุด ทั้ง 17 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการบางเสาธงร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการบางเสาธงร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยมีจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ และฝึกปฏิบัติในการวัดความดันโลหิตและตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแก่ผู้นำสุขภาพชุมชน จำนวน 50 คน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และมีกิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยผู้นำสุขภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โครงการเยาวชนใส่ใจรู้ทันโรคเอดส์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการเยาวชนใส่ใจรู้ทันโรคเอดส์ โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ กิจกรรมกลุ่มรู้ทันเอดส์ ให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 45 คน วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดเสาธงนอก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในตำบล บางเสาธง มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง และส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักโดยการลด ละ เลิก พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค