กิจกรรม อบต.บางเสาธง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อบต.บางเสาธง ร่วมกับหน่วยงานราชการจัดพิธีลงนามถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน รวมทั้งพ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (หลังเก่า) ชั้น 2

โครงการเด็กดีมีเงินออม

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเด็กดีมีเงินออม เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องความสำคัญของการออมเงิน เทคนิคการออมเงิน และปลูกฝังให้เด็กเห็นประโยชน์ของการออมเงิน สร้างนิสัยรักการออม โดยมีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ประดิษฐ์กระปุกออมสินด้วยตนเอง เป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้เริ่มต้นการออมเงิน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเสาธงนอก มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการปลูกพืชแบบอินทรีย์และชีวภาพ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการปลูกพืชแบบอินทรีย์ และชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรของตำบลบางเสาธงได้มีความรู้และนำมาพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรมีอาชีพทางเลือกใหม่ โดยพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานการปลูกมะม่วงแบบอินทรีย์และชีวภาพ ปลอดสารพิษ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งออกมะม่วงโป่งตาลอง เขาใหญ่ และการทำเกษตรและกสิกรรมเชิงท่องเที่ยว ณ พาโนรามา ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562

โครงการรวมใจรักษ์น้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรวมใจรักษ์น้ำ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลอง เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ภายในชุมชนทำให้แหล่งน้ำ ลำคลอง ภายในชุมชนสะอาด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้และมีการพัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ำในคลองต่อไป

โครงการอบรมเชิงสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและหน้าที่ของพลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วันที่ 6 มี.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ในโครงการอบรมเชิงสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและหน้าที่ของพลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักหน้าที่พลเมือง สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเสริมสร้างความความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เคารพซึ่งกันและกันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสามัคคีปรองดอง

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.บางเสาธง ได้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 5/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย โดยมีชาวจิตอาสาร่วมใจกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ถางหญ้า ล้างทำความสะอาดลานเอนกประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดน่าใช้ และเป็นระเบียบเรียบร้อย

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 3

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเสาธง รุ่นที่ 3 (อนุบาล 5 ขวบ) เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พบกับนิทรรศการที่จัดแสดงภายในงาน เวทีแสดงผลงานต่างๆของเด็กๆ สโมสรนักประดิษฐ์ ละครโรงเล็ก สิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ ห้องสมุดสร้างสรรค์ และสิ่งต่างๆอีกมากมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เปิดมิติมุมมองอันหลากหลาย สร้างความแปลกใหม่ให้กับเด็กๆ กระตุ้นให้เกิดความสงสัย รู้จักสังเกต รู้จักการสร้างจินตนาการ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง เสริมทักษะกระบวนการคิด พร้อมทั้งความเพลิดเพลินและความสนุกสนานให้กับเด็กๆไปพร้อมๆกัน

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 2

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ในการสัมผัสเรียนรู้จากของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับวัย

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 1

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ซีไลฟ์ แบงคอก เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น ในการสัมผัสเรียนรู้จากของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเด็กนักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับวัย

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 4/2562

อบต.บางเสาธง จัดโครงการจิตอาสา ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมพัฒนาถนนซอย ส.อุดมทรัพย์ โดยมีชาวจิตอาสาร่วมใจกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ถางหญ้า และล้างถนนบริเวณซอย ให้สะอาดน่าใช้ ป้องกันอันตราย ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้สัญจรไปมา