คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กิจกรรม อบต.บางเสาธง
ข่าวการจัดกิจกรรมอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ในวงราชการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้จัดอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป เพื่อรับความรู้จาก นางสาวกานดา  บัวแย้ม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิ...
โครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการ
กองสวัสดิการสังคม อบต.บางเสาธง ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนบางเสาธง จัดโครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการขยะรีไซเคิลแลกบุญ...
โครงการชุมชนพอเพียง ครั้งที่ 2
...
โครงการจัดอบรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ภาคฤดูร้อนแก่เด็กเยาวชนและประชาชน
...
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
...
โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม
...
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรี ตำบลบางเสาธง ประจำปี 2559
...
โครงการ อบต.บางเสาธงห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2
...
โครงการ อบต.บางเสาธงห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1
...
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลบางเสาธง ประจำปี 2559
...
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 Next »

>>