กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง พร้อมด้วย นายอรรถสิทธิ์ มณีปุระ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ในการเข้าร่วมพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โครงการจัดอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชน(ฟุตซอล) รุ่นที่ 1

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการจัดอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชน(ฟุตซอล) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 4 หลักสูตรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรและยาดมสมุนไพร

​กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 หลักสูตรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรและยาดมสมุนไพร เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลบางเสาธงได้มีความรู้และวิธีการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรและยาดมสมุนไพร ซึ่งสามารถทำไว้ใช้ในครอบครัวเป็นของที่ระลึกและฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ สามารถทำต่อยอดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไป โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (ชั้น 3)

​โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 3 หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ

​โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ในตำบลบางเสาธงได้มีความรู้ในการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ ซึ่งสามารถทำไว้ใส่ของเอนกประสงค์ เป็นของที่ระลึก และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ สามารถทำต่อยอกจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (ชั้น 3) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 2 หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดบัวโรย หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างเครือข่ายมัคคุเทศก์น้อยรักถิ่นเกิดให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ในการแนะนำปละประชาสัมพันธ์ชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไป ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 56 คน

โครงการฝึกอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

​องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการ “ฝึกอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย มีภูมิคุ้มกันสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องเพศได้อย่างปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและป้องกันการติดโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์

โครงการเด็กเยาวชนอาสาจราจร

กองสวัสดิการสังคม อบต.บางเสาธง จัด​โครงการเด็กเยาวชนอาสาจราจร เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้น สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจราจร สามารถเป็นเยาวชนอาสาจราจรในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน และร่วมเป็นเครือข่ายในการให้คำแนะนำ ตักเตือนหากพบเห็นเด็กเยาวชนที่มีพฤติกรรมการขับขี่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในขับขี่ การดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างตรงจุด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3

โครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำในเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำในเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นผู้นำให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้พื้นฐานลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี กล้าแสดงออกในรูปแบบลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด มีความอดทนอดกลั้นรู้จักวิธีการคิดที่ดี กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ปฏิบัติตนในสังคมที่เหมาะสมกับวัย มีความเสียสละปราศจากความเห็นแก่ตัว ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป โดยจัดโครงการในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (ชั้น 3) และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 สมุทรปราการ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุย สร้างสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความผูกพันในครอบครัว ณ ศาลาการเรียนรู้หมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้เข่าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 ครอบครัว 60 คน

โครงการพลังครอบครัวเพื่อพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ดำเนินงานตามโครงการพลังครอบครัวเพื่อพัฒนาชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม ให้ชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ทัศนียภาพมีความสวยงานไม่เป็นแหลงเพาะพันธ์เชื้อโรคติดต่อเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานตามโครงการฯ 30 ครอบครัว รวม 60 คน