กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อชุมชน

​กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อชุมชน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีของเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม การเป็นจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อชุมชน จากการเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวมผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ตามสถานที่สาธารณะเพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เกิดความร่มรื่นและเสริมสร้างระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน และเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณ ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสาธงกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 42คน

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเอนได้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเอนได้ในการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต และรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้งจากสังคม โดยดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดประชุมคณะกรรมการ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ภายในพื้นที่จำนวน 11 ราย โดยมอบเป็นเงินสงเคราะห์จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท ซึ่งดำเนินการในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

​โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

​โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 หลักสูตรการทำน้ำมันว่านสมุนไพร และยาดมสมุนไพร ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางเสาธง ได้มีความรู้ในวิธีการการน้ำมันว่านสมุนไพร และยาดมสมุนไพร ซึ่งสามารถทำใช้ได้ภายในครัวเรือน และสามารถทำต่อยอดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางเสาธงเข้าร่วมงานตามโครงการฯ จำนวน 30 คน

​โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 หลักสูตรการทำสบู่ก้อน และสบู่เหลวสมุนไพร ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (ตึกเก่า) หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กลุ่มสตรีตำบลบางเสาธง ได้มีความรู้ในวิธีการการทำสบู่ก้อน และสบู่เหลวสมุนไพร ซึ่งสามารถทำใช้ได้ภายในครัวเรือน ลดรายจ่ายภายในครอบครัว และสามารถทำต่อยอดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยมีกลุ่มสตรีตำบลบางเสาธงเข้าร่วมงานตามโครงการฯ จำนวน 35 คน

​โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 หลักสูตรการทำซูชิข้าวปั้นญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลบางเสาธง ได้มีความรู้ในวิธีการทำซูชิข้าวปั้นญี่ปุ่นตามขั้นตอน เพื่อสามารถทำต่อยอดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยมีเด็กและเยาวชนตำบลบางเสาธงเข้าร่วมงานตามโครงการฯ จำนวน 41 คน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 หลักสูตรการทำมัดย้อมโดยสีธรรมชาติ ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลบางเสาธง ได้มีความรู้ในการทำผ้ามัดย้อม เพื่อสามารถทำต่อยอดจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ มีเด็กและเยาวชนตำบลบางเสาธงเข้าร่วมงานตามโครงการฯ จำนวน 36 คน

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในชุมชน

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในชุมชน โดยดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นผับ จำนวน 1,000 แผ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลบางเสาธงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้า สามารถมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และยอดขายมีรายได้เพิ่ม ทำให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งต่อไป

​โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน

โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม เป็นการเพิ่มรายได้และช่องทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 เป็นต้นไป ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (หลังเก่า) หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง มีกลุ่มสินค้าชุมชน กลุ่มสินค้าทางการเกษตร และกลุ่มสินค้าโอทอป เข้าร่วมงานตามโครงการฯ จำนวน 20 ร้านค้า

โครงการชุมชนร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน

โครงการชุมชนร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน ระหว่างวันที่ 2 – 30 กันยายน 2562 โดยมีกิจกรรมสำรวจคุณภาพเกลือในร้านค้าจำหน่ายเกลือ/ร้านอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จำนวน 50 ร้าน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสารไอโอดีน ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนใส่ใจนำเกลือเสริมไอโอดีนมาจำหน่าย/ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร ประชาชนในพื้นที่บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ปลอดภัยจากโรคขาดสารไอโอดีน

​โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ สาเหตุ อาการ การรักษาและการเฝ้าระวังโรค ให้แก่ผู้นำสุขภาพชุมชนจำนวน 50 คน เพื่อสืบสานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ สร้างแกนนำดูแลสุขภาพในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์