กิจกรรม อบต.บางเสาธง

การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

กิจกรรมจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการกิจกรรมจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการในด้านต่างๆ ที่พึ่งได้รับ โดยได้ดำเนินการรับเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดทำบัตรคนพิการ เอกสารหลักฐานของผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ อบต.บางเสาธง และจัดส่งไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (กิจกรรมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ)

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการทำโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครอบครัวที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบภาวะยากลำบากให้มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย มั่นคง ถาวร และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบภาวะยากลำบากภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมหรือปรับสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย จำนวน 5 ครอบครัว ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

สอบถามเรื่องร้องเรียน

ตามที่บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด ได้สอบถามองคืการบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบข้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงได้ตรวจสอบแล้ว ไม่พบการร้องเรียนจากชุมชนภายนอกในด้านสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมิน Clean Food Good Taste

ตามหนังสือบริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ให้เข้าตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร Clean Food Good Taste โดยให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เข้าตรวจประเมินฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าดำเนินการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 พบว่า พบว่าผลการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น ผ่านมาตรฐาน

โครงการบางเสาธงร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบางเสาธงร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชน เช่น สาเหตุและอาการของโรคไข้เลือดออก วงจรชีวิตของยุง การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทราบถึงสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก และสร้างเครือข่ายการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับครอบครัว และชุมชนได้ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล บางเสาธง ชั้น 3

โครงการบางเสาธงร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบางเสาธงร่วมใจห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้ และฝึกปฏิบัติในการวัดความดันโลหิตสูงและตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แก่ผู้นำสุขภาพชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ในการเฝ้าระวังคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน สามารถดูแลประชาชนได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการค้นหาโรคก่อนที่จะเกิดความรุนแรง และสามารถให้คำแนะนำการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งลดความเสี่ยงต่อความพิการได้ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3

โครงการฟันดีฟันสวยเคลือบด้วยฟลูออไรด์วานิช ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการฟันดีฟันสวยเคลือบด้วยฟลูออไรด์วานิช ระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม 2564 โดยมีกิจกรรมให้สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพใน ช่องปาก การป้องกันฟันผุ การแปรงฟันที่ถูกวิธี ประโยชน์การเคลือบฟลูออไรด์ และการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 350 คน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปาก บริการป้องกันโรคฟันผุ และลดปัญหาฟันผุให้เด็กอายุ 3 – 5 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

โครงการเด็กบางเสาธงเรียนรู้ด้านการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการเด็กบางเสาธงเรียนรู้ด้านการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่เยาวชน จำนวน 30 คน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในชุมชนโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีความปลอดภัยก่อนนำส่งโรงพยาบาล

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีกิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง มีการตั้งจุดฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนหมู่บ้านละ 1 จุด ทั้ง 17 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ