กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า

(24 พ.ค.66) กองสวัสดิการ อบต.บางเสาธง ได้ตระหนักเเละเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน ได้พบปะพูดคุยเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ได้รับความรู้ในไปปฏิบัติตนในการดูเเลสุขภาพ เเละป้องกันเฝ้าระวังห่างไกลภาวะซึมเศร้า ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

(25 พ.ค.66) นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอบางเสาธง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเเละร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายเกษม แซ่ลี้ นายกอบต.บางเสาธง และคณะผู้บริหาร เป็นเจ้าภาพจัดการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางเสาธง เขตพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้ประกอบการโรงงานและบริษัท ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3

โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ต.ค. - ก.ย. 66) กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว วารสารคู่มือติดต่อราชการ และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลบางเสาธง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

​(19 พ.ค. 66) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบต.บางเสาธง โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนชาวบางเสาธง จำนวน 80 คน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อเป็นแกนนำในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธงต่อไป

โครงการอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด (ฟุตซอล) รุ่นที่ 2

​(8-12 พ.ค. 66) ที่ผ่านมา กองการศึกษาฯ จัดโครงการอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด (ฟุตซอล) รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ เพื่อให้เด็กเเละเยาวชนมีความรู้เเละทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลอย่างถูกวิธี เพื่อพัฒนาสุขภาพเเละจิตใจที่ดี รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ เเละสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้เด็กเเละเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

​(16 พ.ค.66) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 เพื่อร่วมเเสดงความคิดเห็น รับฟังนโยบาย หลักสูตร กฏระเบียบเเละเเนวทางปฏิบัติระหว่างการเปิดเรียนปีการศึกษา 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

( 15 พ.ค. 66 ) อบต.บางเสาธง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอง เพื่อรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 (เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 66) เเละประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3/2566 พร้อมทั้งพิจารณาการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการพัฒนาและส่งเสริมพลังสตรีสู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

​กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมพลังสตรีสู่ความเข้มแข็งของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เป็นไปตามที่องค์กรสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล (International Women’s day)

กิจกรรมสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ อบต.บางเสาธง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ประจำปีงบประมาณ 2565

​(1ต.ค. 66 – 31ส.ค. 66) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ อบต.บางเสาธง เพื่อมีระบบฐานข้อมูลสุนัขและแมว ใช้ในการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

​(25-27 ก.ค. 65) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางเสาธง ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเครือข่ายสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน บรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้สมุนไพรในชุมชนและบรรยายให้ความรู้การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 120 คน ในวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้นำสุขภาพชุมชน และผู้นำชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน