กิจกรรม อบต.บางเสาธง

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

“วันเด็กแห่งชาติ” ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งปีนี้มีกำหนดให้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2563 ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสาระความรู้ ความสนุกสนาน มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถของแต่ละคน ภายในงานยังมีซุ้มกิจกรรมอีกมากมายที่มอบความสนุกสนาน สร้างความเพลิดเพลินและเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับเด็กและเยาวชน ทำให้มีพลังความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ เสริมทักษะการเรียนรู้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและเป็นกำลังนำพาชาติให้เจริญต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ให้สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดแนวคิดและทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน พร้อมระดมสมองในการค้นหาสาเหตุของปัญหา การหาแนวทางแก้ไขปัญหา และการวางแผนกำหนดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ต่อไป ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 61 คน

โครงการเด็กบางเสาธงเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการเด็กบางเสาธงเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยายและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องและนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในชุมชนโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีความปลอดภัยก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการเยาวชนใส่ใจรู้ทันโรคเอดส์

โครงการเยาวชนใส่ใจรู้ทันโรคเอดส์ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในตำบลบางเสาธง มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ ได้อย่างถูกต้อง สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน ให้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เยาวชน จำนวน 70 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

งานพิธีวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อำเภอบางเสาธงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดงานพิธีวันพ่อแห่งชาติ โดยกิจกรรมในช่วงเช้า นายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนในการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ โดยหลังจากนี้ จะนำส่งมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดถนน เก็บขยะบริเวณริมทางเท้า เพื่อปรับภูมิทัศน์ ให้ถนนมีความสะอาด น่าใช้ ป้องกันอันตราย ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ที่สัญจรไปมา โดยดำเนินการทำความสะอาดถนน ตั้งแต่บริเวณปากซอยบางนาการ์เด้นท์เป็นต้นไป

โครงการเด็กเยาวชนอาสาจราจร

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการเด็กและเยาวชนอาสาจราจร โดยการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กฎหมายการจราจรทางบกเบื้องต้น การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย กิจกรรมฝึกวินัย สร้างนิสัยในการขับขี่ การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร สามารถใช้รถใช้ถนนได้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร ปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างวินัยจราจร ให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถขับขี่ยานพาหนะ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งเด็กและเยาวชนสามารถเป็นจิตอาสาจราจรในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน เป็นเครือข่ายในการให้คำแนะนำ ตักเตือนหากพบเห็นเด็กเยาวชนที่มีพฤติกรรมการขับขี่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต ทั้งปัจจุบันและอนาคตที่จะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างตรงจุด โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3

โครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปี 2562

กองสวัสดิการสังคม อบต.บางเสาธง ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเสาธง ได้ดำเนินโครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปี ที่ 7

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย)

สำนักปลัด อบต.บางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันอัคคีภัย และเมื่อเกิดอัคคีภัยสามารถใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และปลอดภัย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณศาลาประชาคม ซอยสี่ศอก หมู่ที่ 1 และ ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2