กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางเสาธง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมค่านิยมใหม่กับเด็กและเยาวชน ให้รู้จักรักและเห็นคุณค่าของตัวเอง มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จัดขึ้น ณ ณ วัดบัวโรย หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน

โครงการแบ่งปันความอบอุ่นสู่แม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการแบ่งปันความอบอุ่นสู่แม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเดือนสิงหาคม โดยดำเนินการมอบขวดนม และใช้จำเป็นให้แก่แม่และเด็ก หรือผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนยากจนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน 30 ครัวเรือน

โครงการขยะสะสมบุญลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2563

โครงการขยะสะสมบุญลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2563 กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดโครงการขยะสะสมบุญลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2563 โดยดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ณ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง หมู่ที่ 1 – 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนทำให้เกิดชุมชนเกื้อกูล อีกทั้งทำให้ผู้ยากไร้ในชุมชนมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในการดำเนินการได้มีประชาชน สถานประกอบการ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ และได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ภายในพื้นที่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม จำนวน 70 คน และครั้งที่ 2 เดือนกันยายน จำนวน 47 คน

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย)

สำนักปลัด อบต.บางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันอัคคีภัย และเมื่อเกิดอัคคีภัยสามารถใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และปลอดภัย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณศาลาประชาคม ซอยสี่ศอก หมู่ที่ 1 และ ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 2 (หลังเก่า) เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า เฉลิมพระเกียรติ

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ "ผู้สูงวัยสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรม ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน เกิดการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน ได้รับความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคต่างๆได้ล่วงหน้า ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อบต.บางเสาธง ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 นำโดยนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวปฏิญาณตน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (หลังเก่า) ชั้น 2

โครงการพลังสตรีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพลังสตรีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำประโยชน์เพื่อชุมชน รู้จักการเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม โดยการรวมกลุ่มกันทำความสะอาด กวาดลานรอบบริเวณวัด ถูศาลา ขัดห้องน้ำ เก็บขยะรอบๆบริเวณวัดเสาธงนอก เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดเสาธงนอก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ