กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพตนเอง รุ่นที่ 1 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาขั้นพื้นฐาน

​(30 พ.ย. 66) นายกเกษม แซ่ลี้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพตนเอง รุ่นที่ 1 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง โดยจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องประโยชน์และความสำคัญของผักตบชวา และฝึกปฏิบัติสานกระเป๋าจากผักตบชวา เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน

โครงการสร้างเยาวชนปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(29 พ.ย. 66) กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการสร้างเยาวชนปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดเสาธงนอก เพื่อให้เด็กนักเรียนเเละเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมลพิษทางน้ำ แนวทางการแก้ไขปัญหา การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และได้ร่วมมือกันทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชนบางเสาธง

โครงการเยาวชนใส่ใจรู้ทันโรคเอดส์ ​

(28 พ.ย.66) กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการเยาวชนใส่ใจรู้ทันโรคเอดส์ ​ ณ โรงเรียนวัดบัวโรย ​ (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร) หมู่ที่ 13 เพื่อให้เด็กนักเรียนเเละเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ สามารถป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์ เเละเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกด้านสิ่งแวดล้อม

(27 พ.ย. 66) ​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบต.บางเสาธง ​ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนชาวบางเสาธง จำนวน 80 คน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมกันประดิษฐ์ “ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติกรีไซเคิล" แข็งแรง ทนทาน สร้างรายได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

(17 พ.ย. 66) กองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม อบต.บางเสาธง จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง โดยพานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางเสาธง ทั้ง 4 สังกัด เข้าเที่ยวชม ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารี เวิล์ด เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ​ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งด้านการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม เเละสติปัญญา พร้อมทั้งเป็นผู้ใฝ่รู้เเละเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ควบคุมโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รองรับการเเพร่ระบาด

(16 พ.ย. 66) กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม อบต.บางเสาธง จัดโครงการควบคุมโรคอุบัติใหม่เเละโรคอุบัติซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม อบต.บางเสาธง ชั้น 3 ได้รับเกียรติจากนายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต.บางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยโครงการในครั้งนี้ ได้ฝึกอบรมผู้นำสุขภาพชุมชนทั้ง 17 หมู่บ้าน ให้มีความรู้ในการเฝ้าระวังโรคอุบัติใกม่เเละโรคอุบัติซ้ำได้อย่างถูกต้อง เเละสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน พร้อมเฝ้าระวังโรคในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

เช้าวันนี้ (14 พ.ย. 66) นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ​ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66) รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 (15 ก.ย. 66) และ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรียน

(10 พ.ย.66) กองสาธารณสุขฯ อบต.บางเสาธง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนวัดเสาธงนอก หมู่ 6 ​ ​ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน ให้แก่นักเรียน จำนวน 65 คน เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหาร มีพฤติกรรมที่ถูกต้องและเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่คนในครอบครัวได้

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกฯ

(3 พ.ย.66) อบต.บางเสาธง ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมและโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน เพื่อประเมิณความเสี่ยง 7 ปัจจัย ได้แก่ ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจไขมันในเส้นเลือด วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว/ส่วนสูง อัตราการสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

เปิดให้บริการเเล้วอย่างเป็นทางการ สำหรับศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ​ โดยได้รับเกียรติจากนายเกษม เเซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของ อบต.บางเสาธง พร้อมด้วยนายวรวรรธน์ ปานเงิน เเละหัวหน้าส่วนราชการ