กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย)

สำนักปลัด อบต.บางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันอัคคีภัย และเมื่อเกิดอัคคีภัยสามารถใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และปลอดภัย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณศาลาประชาคม ซอยสี่ศอก หมู่ที่ 1 และ ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 2 (หลังเก่า) เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า เฉลิมพระเกียรติ

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ "ผู้สูงวัยสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรม ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน เกิดการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน ได้รับความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคต่างๆได้ล่วงหน้า ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อบต.บางเสาธง ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 นำโดยนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวปฏิญาณตน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (หลังเก่า) ชั้น 2

โครงการพลังสตรีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพลังสตรีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำประโยชน์เพื่อชุมชน รู้จักการเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม โดยการรวมกลุ่มกันทำความสะอาด กวาดลานรอบบริเวณวัด ถูศาลา ขัดห้องน้ำ เก็บขยะรอบๆบริเวณวัดเสาธงนอก เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดเสาธงนอก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดเสาธงนอก ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บางเสาธง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดศาลาวัด เก็บขยะบริเวณลานวัด ล้างห้องน้ำ และตัดแต่งต้นไม้ เพื่อพัฒนาวัดและศาสนาสถานให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม

โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกรน้อย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกรน้อย เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเป็นพิธีกรในงานต่างๆทางศาสนาพุทธให้กับเด็กและเยาวชนของตำบลบางเสาธง และเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรม จารีตประเพณีของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป โดยมีเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นผู้สานต่อและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อชุมชน

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อชุมชน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม การเป็นจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อชุมชน การเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวมผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ กวาดถนน ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมต่อไป โดยจัดโครงการขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ วัดเสาธงกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

ประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

อบต.บางเสาธง จัดประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นระยะเวลาห้าปี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน นำปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดทำประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อบต.บางเสาธง ร่วมกับหน่วยงานราชการจัดพิธีลงนามถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วน รวมทั้งพ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (หลังเก่า) ชั้น 2