กิจกรรม อบต.บางเสาธง

อบต.บางเสาธง จัดตั้งตู้ปันสุข

นายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ร่วมกับพนักงาน อบต.บางเสาธง และภาคเอกชน จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อเป็นจุดแบ่งปัน สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ แบ่งปันความสุขให้กับประชาชนผู้เดือดร้อน โดยจัดตั้งตู้ปันสุข จำนวน 2 จุด คือ หน้าที่ทำการ อบต.บางเสาธง และ หน้าบริษัท พานาโซนิค (หมู่ที่ 2)

โครงการควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

โครงการควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID - 19 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำสุขภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และให้คำแนะนำในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนาให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 โดยประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธงได้เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ แนวทางการพัฒนา และความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ให้ทางหน่วยงานได้รับทราบถึงปัญหา สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้ นอกจากนี้กองสวัสดิการสังคม ได้มีการแจกสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเสาธง (ออมวันละบาท) พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ยั่งยืนต่อไป

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้นำสุขภาพชุมชนและเจ้าหน้าที่ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สามารถลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นพาหะนำโรคสู่คน ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบางเสาธง โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3

โครงการยืดอกพกถุงผ้า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

โครงการยืดอกพกถุงผ้า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ในวันอังคารที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2563 โดยได้จัดการอบรมบรรยาย เรื่อง ผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติก และประโยชน์จากการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 พร้อมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ณ บริเวณถนนบางนาการ์เด้นท์ เพื่อสร้างการรับรู้และจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะถุงพลาสติกในชุมชน

โครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำในเด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมความเป็นผู้นำในเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและลักษณะความเป็นผู้นำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พื้นฐานลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในรูปแบบลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด มีความอดทน อดกลั้น รู้จักวิธีการคิดที่ดี กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มีความเสียสละ ได้พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2563 ณ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 คน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดสอนการทำซูชิให้แก่เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ในการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร หลักการและวิธีการประกอบอาหารที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยโครงการนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 41 คน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

“วันเด็กแห่งชาติ” ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งปีนี้มีกำหนดให้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2563 ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับสาระความรู้ ความสนุกสนาน มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถของแต่ละคน ภายในงานยังมีซุ้มกิจกรรมอีกมากมายที่มอบความสนุกสนาน สร้างความเพลิดเพลินและเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับเด็กและเยาวชน ทำให้มีพลังความคิดสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์ เสริมทักษะการเรียนรู้ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและเป็นกำลังนำพาชาติให้เจริญต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ให้สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดแนวคิดและทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน พร้อมระดมสมองในการค้นหาสาเหตุของปัญหา การหาแนวทางแก้ไขปัญหา และการวางแผนกำหนดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ต่อไป ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 61 คน