กิจกรรม อบต.บางเสาธง

โครงการเยาวชนใส่ใจรู้ทันโรคเอดส์

โครงการเยาวชนใส่ใจรู้ทันโรคเอดส์ จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในตำบลบางเสาธง มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ ได้อย่างถูกต้อง สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน ให้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เยาวชน จำนวน 70 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

งานพิธีวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อำเภอบางเสาธงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดงานพิธีวันพ่อแห่งชาติ โดยกิจกรรมในช่วงเช้า นายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนในการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ โดยหลังจากนี้ จะนำส่งมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดถนน เก็บขยะบริเวณริมทางเท้า เพื่อปรับภูมิทัศน์ ให้ถนนมีความสะอาด น่าใช้ ป้องกันอันตราย ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ที่สัญจรไปมา โดยดำเนินการทำความสะอาดถนน ตั้งแต่บริเวณปากซอยบางนาการ์เด้นท์เป็นต้นไป

โครงการเด็กเยาวชนอาสาจราจร

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดโครงการเด็กและเยาวชนอาสาจราจร โดยการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กฎหมายการจราจรทางบกเบื้องต้น การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย กิจกรรมฝึกวินัย สร้างนิสัยในการขับขี่ การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร สามารถใช้รถใช้ถนนได้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร ปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างวินัยจราจร ให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถขับขี่ยานพาหนะ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งเด็กและเยาวชนสามารถเป็นจิตอาสาจราจรในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน เป็นเครือข่ายในการให้คำแนะนำ ตักเตือนหากพบเห็นเด็กเยาวชนที่มีพฤติกรรมการขับขี่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต ทั้งปัจจุบันและอนาคตที่จะช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างตรงจุด โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3

โครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปี 2562

กองสวัสดิการสังคม อบต.บางเสาธง ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเสาธง ได้ดำเนินโครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุยากไร้ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปี ที่ 7

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย)

สำนักปลัด อบต.บางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันอัคคีภัย และเมื่อเกิดอัคคีภัยสามารถใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และปลอดภัย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณศาลาประชาคม ซอยสี่ศอก หมู่ที่ 1 และ ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านทับทอง หมู่ที่ 2

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 2 (หลังเก่า) เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการผู้สูงวัยสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า เฉลิมพระเกียรติ

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการ "ผู้สูงวัยสุขภาพจิตดี ห่างไกลภาวะซึมเศร้า เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรม ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน เกิดการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน ได้รับความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคต่างๆได้ล่วงหน้า ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ชั้น 3 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อบต.บางเสาธง ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 นำโดยนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวปฏิญาณตน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง (หลังเก่า) ชั้น 2