คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Google
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวจรปิด(cctv) บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.บางเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง มาตรฐานประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง พ.ศ. 2561
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง ประกาศผลการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ปีงบประมาณ 2561
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ข่าวการจัดกิจกรรมอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ในวงราชการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
โครงการขยะสะสมบุญเพื่อคนพิการ
โครงการชุมชนพอเพียง ครั้งที่ 2
โครงการจัดอบรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ English Camp ภาคฤดูร้อนแก่เด็กเยาวชนและประชาชน
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม
  ประกาศเชิญชวนเรื่องประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ระยะที่2) ในพื้นที่ตำบลบางเสาธงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม 17 หมู่บ้าน จำนวน59 จุด 150 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b
  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเสาธง​( ระหว่างวันที่1​พฤศจิกายน2561​ - 30เมษายน2562)​รวม​119วันทำการ​ สำหรับนักเรียน214คน​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ ( e-bidding)​
  ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ระยะที่2) ในพื้นที่ตำบลบางเสาธงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม 17 หมู่บ้าน จำนวน 59 จุด 150 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(​Cctv)​ บริเวณอาคารที่ทำการ​ อบต.บางเสาธง​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​(e-bidding)​
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ลงวันที่ 27 กันยายน 2561]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ลงวันที่ 27 กันยายน 2561]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ลงวันที่ 27 กันยายน 2561]
 ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร
 หลักธรรมาภิบาลเข้าใจได้ง่ายนิดเดียว
 เบียร์ช่วยคลายเกลียวขึ้นสนิมได้
 วิธีดับกลิ่นคาวลูกชิ้นปลา
 ผักโขม ผักมากประโยชน์
 เคล็ดลับทำความสะอาดทอง
 ทรายอะเบท คืออะไร
 หัวข้อกระทู้ โดย วันที่
  6/0 15 ต.ค. 2561
  แจ้งไฟถนนทางเข้าหมู่บ้านเส้นหลังวัดศิริเสาธงไม่ติด 1516/0 ชาวบ้านหลัง อบต. 26 เม.ย. 2560
  ขอเปิดไฟลานกีฬาต้านยาเสพติดสนามใน อบตฺบางเสาธง 1569/1 นักกีฬาตะกร้อ สนาม อบต.บางเสาธ 06 ธ.ค. 2559
  เทิดทูลสถาบันฯ 596/0 ร้อย ปจว.๒ 02 ธ.ค. 2559
  การจอดรถกีดขวางการจราจรในซอยนัมเบอร์วัน 3012/46 ประชาชนซอยศูนย์ 13 ต.ค. 2559
  สอบถามโครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยไทยประกัน1 440/3 ReadyGo 21 มิ.ย. 2559
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 429/0 เดลส์เน็ท 15 มิ.ย. 2559
  ซอยไทยประกัน1 ถนนเทพารักษ์น้ำท่วม ท่อตัน 9160/564 วชิระ ปรีชานุรักษ์ 24 มี.ค. 2559
  ขอข้อมูลผู้รับขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 541/1 เอื้อมพร 14 ธ.ค. 2558
  ทำใส้ไก่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนมากๆ 27786/404 เพื่อนบ้านน่ารัก 06 ธ.ค. 2558
 
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางุ
  ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)ุ
  ประกาศเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างุ
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างุ